Vad är Bra Miljöval?

Bra Miljöval ställer hårda krav på hur elen produceras och jobbar för att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska.

Skillnaden mellan miljömärkning och så kallad ursprungsmärkning är att ursprungsmärkning endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla utan att ställa några miljökrav. Det som ofta slarvigt kallas för exempelvis ”grön el” är oftast samma som ursprungsmärkt el.

Förutom att vi ställer hårda miljökrav går också pengar för varje såld kilowattimme el märkt Bra Miljöval till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

Varför ska du som kund välja el märkt Bra Miljöval?

– Du får bara el från förnybara källor – vindkraft, vattenkraft, biomassa och solkraft.

– Du ställer krav på att även den förnybara elproduktionen tar hänsyn till miljö, klimat, djur, växter och människor.

– Du hjälper till att minska efterfrågan på el med hög miljöbelastning, som kärnkraft och fossilel, samtidigt som du ökar efterfrågan på förnybar el med höga miljökrav.

– Du minskar din klimatpåverkan.

– Du bidrar till projekt som reparerar miljöskador och minskar energianvändningen.

Vilka miljökrav ställer Bra Miljöval?

Grundkravet är att all el ska vara förnybar, men vi ställer hårda krav även på den förnybara elproduktionen. Detta gör Bra Miljöval till en av elbranschens tuffaste miljömärkningar.

Vattenkraft som är märkt med Bra Miljöval får inte torrlägga några vattendrag. Icke-miljömärkt vattenkraft leder ofta till torrlagda älvfåror, som svämmas över när dammluckorna öppnas, vilket leder till stora skador på växt- och djurliv. Vattenkraft märkt Bra Miljöval har ett jämnt vattenflöde som håller sig inom vattendragets naturliga gränsvärden. Elbolagen måste också avsätta pengar för att bygga bland annat faunapassager för fisk och andra arter runt kraftverken. Läs mer i våra Kriterier

Vindkraft som är märkt med Bra Miljöval måste vara omsorgsfullt placerad. El från vindkraftverk som står i exempelvis känsliga fågelområden, Natura 2000-områden eller skyddade skogsområden kan inte märkas med Bra Miljöval. Det finns en lista på ”stoppområden” i våra Kriterier

Biokraft som är märkt med Bra Miljöval kommer från certifierade avverkningar, där användningen av fossil energi vid avverkning, förädling och askhantering är minimal. Biomassan får inte komma från illegala eller ohållbara avverkningar, och inte innehålla genmodifierat bränsle, palmolja eller uppbrutna stubbar (som utgör viktiga boplatser för många nyckelarter som är viktiga för ekosystemet). Läs mer i våra Kriterier

Bra saker som hänt tack vare el märkt Bra Miljöval

En viktig del i Bra Miljöval är att inte bara ställa krav på att minimera miljöbelastningen, utan också arbeta aktivt för att reparera skador som redan har inträffat.

Det har byggts faunapassager förbi vattenkraftverk runt om i Norden. Detta skapar bättre förutsättningar för djur och växter som annars hindras att leva och föröka sig.
Dammar och andra vandringshinder har röjts ut, vilket öppnat upp vattendrag för exempelvis lekande fisk.
Hotade arter som flodpärlmussla, ål och andra vattenlevande arter har gynnats, genom biotopvård och återställning av skadade vattendrag.
Mängder av energieffektiviseringsprojekt har genomförts. Det bästa sättet att minska negativ miljöpåverkan från energiframställning är att använda mindre energi.
Efterfrågan på hållbart producerad el har ökat.

Den här texten är hämtad från Naturskyddsföringens hemsida.

Genom att bli kund hos ETC El stödjer du utvecklingen av solel i Sverige. Bli kund här.

  •