Villkor för privatpersoner

Avtalsvillkor för elkunder hos ETC El (Elhandeln i Stockholm AB) – privat

Gäller från och med 31 mars 2021

Omfattning av villkor
Dessa avtalsvillkor gäller endast försäljning av el till dig som privatkund. Utöver vad som nämns i detta avtal gäller elbranschens allmänna avtalsvillkor. Vid motstridigheter mellan detta avtal och elbranschens allmänna avtalsvillkor ska bestämmelser i detta avtal äga företräde. Skulle någon bestämmelse i avtalet vara eller bli ogiltig ska inte det påverka giltigheten i avtalets övriga delar. Avtalet är giltigt från den dag ETC El bekräftat din beställning.

Leverantörsbyte och leverans
Genom avtalet ger du ETC El rätt att genomföra ett leverantörsbyte från din nuvarande elleverantör. ETC El förbehåller sig också rätten att genomföra en sedvanlig kreditprövning. Om du inte bli godkänd enligt vår kreditpolicy träder inte avtalet i kraft.

Fullmakt
Om du vid tecknande ger ETC El, eller den ETC El förordar i sitt ställe, fullmakt godkänner du att dina anläggningsuppgifter inhämtas från din nätägare. Du godkänner också att vi kontaktar din elleverantör för att inhämta uppgifter gällande ditt nuvarande elavtal och säga upp ditt nuvarande elavtal efter eventuell bindningstid och/eller uppsägningstid. Fullmakten inkluderar rätten att kunna säga upp eventuella avtal med avtalsmäklare/förmedlare.

Om du skulle ångra dig
ETC El tillämpar 14 dagars ångerrätt från den dag du beställer ett nytt elavtal. Detta i enlighet med distansavtalslagen och avtal utanför affärslokaler. Konsumenten har getts information om ångerrättens villkor. Villkoren finns att läsa på ETC Els webb under ”Avtal och priser”.

Fakturering
Fakturering sker månadsvis i efterskott baserat på verkligt avlästa mätarställningar som vi får från ditt nätbolag. I de fall vi saknar mätarställning använder vi oss av förra årets mätarställning för samma månad. När korrekt mätarställning kommit in görs en avräkning mot perioden vi fakturerat för. Vid försenad fakturering ska kund aldrig faktureras för förbrukning äldre än 12 månader. ETC El skickar fakturor i första hand till den angivna e-postadressen vid registreringstillfället om inget annat anges. För betalning via autogiro eller e-faktura kontakta ETC Els kundtjänst. Vid utebliven betalning av faktura tillkommer ränta samt påminnelse- och inkassoavgifter

Skatter och lagstadgade avgifter
Utöver elpris tillkommer vid var tid gällande skatter och avgifter. Om lagstadgade skatter och avgifter ändras eller tillkommer har ETC El rätt att justera debitering mot dig som kund utan avisering.

Behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas till ETC El kommer att hanteras av ETC El i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) (förordning (EU) 2016/679), och eventuell och all relaterad EU-lagstiftning, nationell och lokal lagstiftning, förordningar, dataskyddsbestämmelser och/eller vägledning som har utfärdats av en tillsynsmyndighet som är tillämplig på ETC El, enligt ändringar och som gäller när som helst. För mer information om hur personuppgifter behandlas, etcel.se/kunder/personuppgiftspolicy

Reklamation och tvist
Vid reklamationer vänder du dig till ETC Els kundtjänst. I de fall ärendet inte kan bli löst kan ärendet prövas via allmänna reklamationsnämnden. ETC El ansvarar inte för eventuella följder av tvångsurkoppling på grund av effektbrist.

Avtalsöverlåtelse
Skulle ETC El under avtalsperioden köpas av annat företag eller ingå i en ny bolagsbildning kan detta avtal överlåtas med oförändrade villkor utan kunds medgivande under förutsättning att kund inte lider skada. Kund har inte rätt att överlåta avtalet utan ETC Els medgivande.

Övriga villkor
ETC El förbehåller sig rätten att genomföra sedvanlig kreditprövning. Genom att teckna detta avtal med ETC El, intygar kund samtidigt att denne har ett aktuellt avtalsförhållande med elnätsföretaget. I de fall avtal tecknats mellan kund och ETC El där leveransstart inte har passerat gäller uppsägning tidigast från och med leveransstartdatum. ETC El ansvarar inte för eventuella följder av tvångsurkoppling på grund av effektbrist

Ändring av villkor
ETC El har rätt att ändra dessa avtalsvillkor. Förändring meddelas kund, genom särskilt meddelande, minst 2 månader innan förändring träder i kraft. Meddelandet skickas i första hand via e-post. I de fall vi inte har din e-post skickas informationen via brev.

Produktspecifika villkor
Nedan specificeras särskilda villkor som gäller våra olika typer av elavtal.

Inköpspris
Ditt elpris är ETC Els inköpspris för el i aktuellt elområde. Inköpspriset baseras på spotpriset på elbörsen Nord Pool. Tillkommer gör endast våra faktiska inköpskostnader som består av kostnad för elhandel, elcertifikat, ursprungsgarantier och avgifter till Nord Pool och Svenska Kraftnät. ETC El tar ut en fast månadsavgift.

ETC El äger rätt att höja månadsavgiften efter att kund informerats minst 2 månader innan höjningen träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan den träda i kraft omedelbart. Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar.

Rörligt pris
Ditt elpris ändras månadsvis och baseras på förra månadens genomsnittliga spotpris på elbörsen Nord Pool i aktuellt elområde. Till det tillkommer vår kostnad för inköp av el vilket består av kostnad för elhandel, elcertifikat, ursprungsgarantier och avgifter till Nord Pool och Svenska Kraftnät. ETC El tar ut en fast månadsavgift och påslag per kilowattimme.

ETC El äger rätt att höja månadsavgiften och påslag per kilowattimme efter att kund informerats minst 2 månader innan höjningen träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan denna träda i kraft omedelbart. Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar.

Timme för timme
Ditt elpris är ETC Els inköpspris för el i aktuellt elområde. Inköpspriset baseras på spotpriset på elbörsen Nord Pool, timme för timme. Tillkommer gör endast våra faktiska inköpskostnader som består av kostnad för elhandel, elcertifikat, ursprungsgarantier och avgifter till Nord Pool och Svenska Kraftnät. ETC El tar ut en fast månadsavgift.

ETC El äger rätt att höja månadsavgiften efter att kund informerats minst 2 månader innan höjningen träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan den träda i kraft omedelbart. Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 14 dagar.

Från det datum du som kund valt timdebitering har elnätsföretaget maximalt 3 månader på sig att genomföra nödvändiga förändringar för att kunna rapportera timmätvärden.

Under denna tid sker debitering baserat på förra månadens genomsnittliga spotpris på elbörsen Nord Pool. ETC El kan inte hållas skadeståndsskyldigt i de fall elnätsföretaget inte genomfört nödvändiga förändringar för att kunna rapportera timmätvärden inom 3 månader.