Villkor för mikroproducenter

Avtalsvillkor för försäljning av egenproducerad el till ETC El (Elhandeln i Stockholm AB)

Gäller från och med 31 mars 2021

Omfattning av villkor
Dessa avtalsvillkor avser försäljning av egenproducerad överskottsel från solenergi till ETC El. Med Elproducent avses den person/konsument som producerar el och säljer överskottet av sin egenproducerade el till ETC El. Med Elnätsbolag avses det bolag som äger elnätet i det nätområde där Elproducenten har sin anläggning. ETC El har rätt att ändra i dessa avtalsvillkor, ändringar meddelas till Elproducenten 2 månader innan förändring träder i kraft.

Fullmakt
Genom undertecknande av fullmakt för produktionsanläggning ger producenten ETC EL, eller den ETC EL förordnar i sitt ställe rätt att:

  • Inhämta uppgifter om mitt nätabonnemang och vem som är/blir min elleverantör från min nätägare.
  • Inhämta uppgifter om mitt elavtal från min elleverantör.
  • Efterfråga uppgift från min nätägare och nuvarande elhandlare om eventuell avtalsmäklare och säga upp det avtalet när det går ut.
  • Säga upp mitt befintliga elavtal när det går ut och byta till ETC El.
  • Denna fullmakt är giltig i ett år om ingenting annat anges.

Avtalsvillkor för försäljning av egenproducerat el till ETC El
Elproducenten ska ha en produktionsanläggning som är installerad av behörig elektriker och inkopplat av sitt nätbolag. Elproduktionen måste vara förnybar el och måste mätas timvis.

Uppsägningsvillkor
Avtalet upphör automatiskt då producentens elhandelsavtal upphör.

Särskilda villkor
För att få sälja sitt överskott måste Elproducenten vara elhandelskund hos ETC El på sin konsumtionsanläggning.

Villkor för ersättning
Ersättningen för produktionen är enligt Nordpool spotpris. Moms och skatt redovisas av elproducenten i det fall producenten är moms- eller skattepliktig för inkomsten av försäljningen.

Utbetalning
Ersättning för produktionen faktureras och utbetalas varje månad.