Stockholm kan få en havsvindpark

En ansökan om att bygga den första flytande havsvindparken utanför Stockholm är nu inlämnad till regeringen. Den har potential att försörja hela Stockholms stad med el.

Det är företaget Deep Wind Offshore som har ansökt om att anlägga och driva den flytande vindkraftparken. Beviljas ansökan blir elproduktionen i den första fasen upp till 6,5 TWh per år, motsvarande Stockholms stads totala årliga elförbrukning, meddelar företaget i ett pressmeddelande.
Ansökan gäller en vindpark i Östersjön i svensk ekonomisk zon, cirka 74 km öster om Nynäshamn. Här finns mycket bra vindförhållanden och möjlighet att nå en rad olika elanvändare, både på fastlandet och på Gotland.
Området är utpekat som ett energiområde, lämpligt för vindkraft, i Havs- och vattenmyndighetens förslag till nya havsplaner.
På grund av vattendjupet i området på mellan 100 och 200 meter kommer vindkraftverken att stå på flytande fundament, som förankras i havsbotten.

Stora kvantiteter el

Den 880 kvadratkilometer stora parken planeras för en total installerad effekt på 4500 MW. Det ger en total årlig produktion på upp till 19,5 TWh, vilket är i paritet med den totala förbrukningen i Stockholms län med nära 2,5 miljoner invånare.
– Vi kommer att leverera el i stora kvantiteter, men havsbaserad vindkraft innebär även andra möjligheter. Det finns enorm potential för svensk industri och leverantörskedja och det skapas lokala arbetstillfällen. Lyckas vi skapa förutsättningar för havsvind i större skala kommer Sverige att bli ett ännu mer attraktivt land för elintensiva industrier, kommenterar Knut Vassbotn, vd på Deep Wind Offshore.

Liten effekt på ekosystem

Havsbaserad vindkraft planeras bli Sveriges främsta energikälla. Delade meningar råder i Forskarsverige om vad den storskaliga utbyggnaden av havsbaserad vindkraft kommer innebära för ekosystem längs Sveriges kuster. Forskare från Nordisk Energiforskning (NEF) har varnat för att detta kommer att skrämma bort tumlare och vara ett hot mot rovfåglar och fladdermöss, medan andra forskare menar att det inte finns något som tyder på att havsbaserad vindkraft generellt sett är dåligt för marint liv.
Många forskare verkar vara överens om att så länge etableringen av vindkraftverk sker ansvarsfullt kommer den negativa effekten på ekosystem bli relativt liten. Det kan exempelvis handla om att anlägga vindparker på säkert avstånd från viktiga områden för fåglar eller utrusta kraftverken med radar som känner av en inkommande fågelflock och automatiskt stänger av turbinbladen tills flocken passerat.

18 ansökningar hos regeringen

Det finns 18 ansökningar om havsbaserad vindkraft på regeringens bord.
Vindkraftsparken utanför Stockholm, döpt till Erik Segersäll, är den första ansökan om en vindkraftspark utanför Stockholm.