Är det värt att satsa på batterier till solceller?

Batterier stabiliserar elnätet, sänker privatpersoners elkostnader, underlättar elutbyggnad – och kan inbringa en rejäl slant om du ansluter dem till frekvenshandel. ETC El listar 6 fördelar med batterier.
1. Batterier underlättar utbyggnad

Elbehovet väntas öka. Batterier kan underlätta utbyggnaden av förnybar el och minska behovet av dyra nätförstärkningar genom att utnyttja det befintliga nätet effektivare.

Batterier kan också väsentligt öka leveranssäkerheten i elsystemet genom att tillföra den flexibilitet som krävs både för att säkerställa balans mellan elproduktion och konsumtion varje timme hela året, och för att säkra stabiliteten varje sekund.

2. Batterier minskar investeringsbehovet i elnätet

Elnätens fulla kapacitet utnyttjas enbart under ett fåtal av årets timmar, när belastningen är som allra högst. Med batterilager kan topparna sänkas genom att inmatning eller uttag flyttas till de tider då överföringen är lägre, vilket gör att mer elproduktion och nya elanvändare kan anslutas snabbare. Samtidigt kan viss nätutbyggnad helt undvikas och kostnaderna för elanvändarna därmed minska markant.

3. Kostnaden sjunker

Kostnaden för batterilager sjunker snabbt, samtidigt som de möjliga intäkterna för batteriägare ökar, vilket gör att installationerna både i Sverige och globalt ökar lavinartat. Batterier kan installeras på kort tid och modulärt, vilket innebär att de snabbt kan bidra till att lösa olika utmaningar i elsystemet.

4. Utvecklingen går snabbt

Utvecklingen på batterimarknaden går enormt snabbt och den installerade kapaciteten väntas mångdubblas de kommande åren. Det gäller såväl storskaliga batteriparker, installationer i fastigheter och industrier samt mindre hembatterier som ofta kopplas samman till virtuella kraftverk för att agera som en gemensam resurs som skapar nyttor både för batteriägaren och elsystemet.

CheckWatts prognos är att den installerade batterikapaciteten ökar med 1 750 MW under 2024, till totalt cirka 2 200 MW. Men avsaknaden av samlad statistik utöver Skatteverkets uppföljning av avdraget för grön teknik, i kombination med den mycket snabba utvecklingen, gör att det finns flera osäkerheter i prognosen.

5. Nyttan med ett batterilager

Ett batterilager kan användas till mycket. Det kan användas för att lagra egen solel, användas som strömkälla när priserna är höga, eller för att kunna öka effektuttaget utan att behöva uppgradera huvudsäkringen. Ett batteri som är anslutet till frekvenshandel kan dessutom ge rejält betalt för att det hjälper till att balansera elnätet.

6. Frekvenshandel är mycket lönsamt

Ett elsystem måste hantera alla avvikelser mellan produktion och konsumtion ner på tiondelar av en sekund och samtidigt vara berett att hantera stora störningar, som exempelvis när ett kärnkraftverk snabbstoppar. Annars ökar eller minskar frekvensen, i värsta fall med strömavbrott som följd.

För att hantera frekvensavvikelser på sekund- och minutnivå upphandlar Svenska kraftnät ett flertal olika typer av stödtjänster. Batterier är snabba och exakta i sin reglering och kan bidra till samtliga stödtjänster. Redan i dag spelar de en nyckelroll när det gäller de snabba reserver. Därför får privatpersoner bra betalt för att ansluta sig till frekvenshandel.

Ersättningen auktioneras på elmarknaden vilket innebär att den varierar något. Ju större anläggning i KW, desto högre ersättning. Då uppstartskostnaderna är låga är det normalt lönsamt redan första året.

Har du rätt förutsättningar kan batterier alltså bli en god affär, som dessutom stabiliserar elnätet!

Fakta i texten är hämtad från CheckWatts Batterirapporten 2024.

Fakta/Solel idag och framåt

Enligt Energimyndigheten väntas solkraften öka till 9 TWh 20277, från 3 TWh 2023. Men potentialen är betydligt större och enligt Svensk Solenergi kan solkraft på tak och mark öka till 30 TWh 2030. Andra aktörer, som ETC Sol, ser en ytterligare betydligt större potential.