ETC el överklagar beslut att stoppa solel på Gotland

Energibolaget Geab stoppar framtida mikroproducenter på Gotland från att sälja sin överskottsel. ETC el överklagar nu beslutet till Energimarknadsinspektionen.

Energibolaget Geab stoppar framtida mikroproducenter på Gotland från att sälja sin överskottsel. Det drabbar solelsproducenter hårt – och ETC el överklagar nu beslutet till Energimarknadsinspektionen.

I början av september meddelade gotländska Geab att de stoppar alla nya anslutningar från elproducenter till Geabs nät. Anledningen är kapacitetsbrister i det gotländska elnätet.

Beslutet har klubbats igenom trots att Gotlands elförsäljning AB, ett av de tre företag som ingår i Geab, enligt lag är skyldigt att ta emot el från de elproducenter som har ett överskott att sälja.

– Det kan låta konstigt, men det är inte elleverantören som beslutar om stoppet, utan nät-ägaren, och så länge bolagen är åtskilda går det att göra så, -förklarar Roger Husblad, jurist vid Energimarknadsinspektionen.

Dubbla roller

Enligt ellagen får det bolag som äger ett elnät inte samtidigt agera försäljare av den el som distribueras i nätet. Att nät-ägaren Gotlands elnät AB ingår under samma paraply som Gotlands elförsäljning AB – Geab – spelar alltså ingen roll så länge den som äger nätet och den som säljer elen är separata juridiska personer.

Roger Husblad bekräftar att nätägare under särskilda omständigheter får stoppa anslutningar till elnätet och att kapacitetsbrist kan vara ett giltigt skäl. Å andra sidan är detta inte skrivet i sten.

– Inspektionen har tidigare accepterat Geabs kapacitetstak på 195 MW, men varje gång frågan kommer upp måste vi ju pröva om förutsättningarna har ändrats, säger han.

Vattenfall ligger bakom

Frågan är dock problematisk på flera sätt. Staten har som mål att öka den förnybara elproduktionen med 18 TWh till år 2030. El-leverantörer har en kvotplikt som innebär att de måste ha en viss mängd elcertifikat. Sam-tidigt är det statliga Vattenfall, som alltså har som uppdrag att öka andelen förnybar energi, som i egenskap av majoritetsägare i Geab stoppar mikroproducenterna på Gotland.

– Kvoterna är ju satta nationellt och inte kopplade till den region där elen säljs. El-företagen får köpa på sig sådana från hela Sverige. Men det är klart att det är ett avbräck för satsningarna på mer förnybar elproduktion att man nu stoppar sådana på Gotland, säger Roger Östberg, senior rådgivare på Energimyndigheten.

Överklagan inne

Ett företag som uppger sig drabbas hårt av Geabs beslut är ETC el, som också skickat in en överklagan till Energimarknadsinspektionen.

I den står det att ”beslutet medför att ny mikroproduktion av solcellsel stoppas” och att företaget därför inte längre har möjlighet att leverera solcellsanläggningar ”till de kunder som vill sälja och köpa el till vårt elhandelsbolag”.

Gäller inte alla

Geabs stopp för mikroproducenter gäller inte de som förbrukar all sin el själva eller de installationer som anmäls eller redan anmälts före den sista oktober i år.

Geab består av de tre bolagen Gotlands energi AB, Gotlands elnät AB och Gotlands elförsäljning AB. Geab ägs till 75 procent av Vattenfall och 25 procent av Region Gotland.