Regeringen behöver reformera elmarknaden

I ett debattinlägg hävdar en rad företrädare för elmarknaden att storbolagens monopol och föråldrade affärsmodeller behöver luckras upp.

Det behövs en elmarknadsreform som stärker elkundernas ställning och stimulerar ökad kundaktivitet. Det skriver 15 aktörer på elmarknaden i ett debattinlägg riktat till regeringen.

Aktörerna vill se en kundcentrisk modell för elmarknaden som stöttas av en elkundshubb. En gemensam datahubb skulle förenkla införandet av en rättvis, transparent och effektiv elmarknad. Nyttan med en sådan gemensam datahubb kan på goda grunder antas överstiga kostnaden.

Sådana elkundshubbar har redan införts, eller är på väg att införas, i våra nordiska grannländer som i huvudsak positiva erfarenheter av detta. I Danmark infördes en obligatorisk datahubb för elmarknaden redan år 2013, i Norge under februari 2019 och Finland har bestämt att ta sin hubb i drift den 22 februari 2022.

För att införa en kundcentrisk modell föreslår därför debattörerna att en elkundshubb byggs, som innehåller en rad fördelar för slutkunden, såsom:

Kundportal: Kunderna kan logga in på hubben och överblicka all sin information inklusive sina avtal och eventuella fullmakter som lämnats – får på så sätt en ökad kontroll och inflytande på marknaden.

Kundcentrisk flyttprocess via elhandlare: Detta förenklar processen när kunden flyttar eftersom det bara krävs en kontakt och kunden får direkt ett marknadsmässigt elavtal – behovet av så kallade anvisningsavtal för kunder som inte aktivt väljer ett elhandelsbolag försvinner. Detta är redan i dagsläget en central del av den hubb som Svenska kraftnät utvecklar.

Leverantörsbyte: Elhandelsföretag kan själva efter kundens godkännande ta över en ny kund. All nödvändig information om kundens anläggning finns i elkundshubben. Kundens trygghet ökar eftersom dagens system med fullmakter inte längre behövs och risken för kunden att drabbas av olika typer av brytavgifter för ingångna avtal kan undvikas genom att information om detta läggs i elkundshubben.

Tredjepartsaccess: Nya aktörer, andra än de traditionella på elmarknaden, kan få tillgång till data från hubben. Det här kommer att underlätta exempelvis för energitjänstföretag som kan hjälpa kunderna att bli mer effektiva och flexibla i sin elanvändning och därmed hålla ner sina kostnader.

Läs debattinlägget i sin helhet här.